תנאי שימוש

1. כללי

1.1. מסמך זה עניינו בשירותים, בתכנים ובפעולות המוצעים לך, המשתמש ("אתה" או "המשתמש") באתר designbuilder.co.il, המופעל על ידי מיכאל לוי ע.מ 318133410 ("מפעיל האתר" או "אנחנו" ו -"האתר").

1.2. האתר מציע למשתמשיו, שירות דירוג, והפקה של דוחות בתחום ההתייעלות האנרגטית במסגרת פרויקטים בתחום הנדל"ן (להלן: "השירותים").

1.3. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר, מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה.

השירותים כאמור, מיועדים לבעלי רישיון שימוש בתוכנת Designbuilder (להלן: "התוכנה") שנרכש מידי מפעיל האתר והכל בכפוף לתנאי רישיון התוכנה. עצם השימוש שלך באתר מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובתנאי רישיון השימוש בתוכנה, אשר מהווים את ההסכם בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לשימוש באתר. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לייעד ו/או לאפשר את השימוש בשירותים גם באמצעות תוכנות אחרות ו/או נוספות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

ידוע לך, כי אין ברכישת רישיון השימוש בתוכנה בכדי להקנות לך שימוש באתר שלא בהתאם לתנאיו אלה ולהיפך.

1.4. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

1.5. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

2. מדיניות פרטיות

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

3. שימוש בשירות

3.1. ידוע לך, כי על מנת לצרוך את השירותים ו/או חלק מהם, הנך נדרש במסגרת ההרשמה לאתר ולשירותים, לבחור במסלול קרדיטים מתאים לפרויקט המנוהל על ידך ואשר במסגרתו ועבורו הינך צורך את השירותים. ידוע לך כי החבילה אשר תרכש על ידך, תהיה זמינה עבורך לניצול במשך 12 חודשים ממועד רכישתה על ידך.

3.2. ידוע לך שקיימת תקופת ניסיון ללא תשלום במשך 30 יום בתוכנת DesignBuilder. בתקופה זו, לא ניתן לעשות שימוש בפעולות למטרה מסחרית בתוכנה.

3.3. חלפו 12 חודשים ממועד רכישת החבילה כאמור, כל קרדיט שלא נוצל על ידך במסגרת החבילה אותה רכשת, יפקע ויחדל להיות זמין לך לניצול במסגרת אספקת השירותים. ידוע לך כי לא תהיה זכאי לכל החזר בגין הקרדיט שאבד לך עקב כך ולא תהיה לך בגין האמור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או הבאים מטעמו בגין האמור.

3.4. ידוע לך כי השימוש באתר ובשירותים, דורש העברת נתונים ברשתות תקשורת, לרבות רשת האינטרנט, ובציוד קצה אשר אינו תחת שליטת החברה. השימוש כאמור הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ועשוי להיות כפוף לתנאים ולמגבלות טכניים ו/או מסחריים אחרים.

3.5. ידוע לך ואתה מאשר כי החברה רשאית להפסיק את מתן השירות או חלק ממנו, באופן זמני וקצר ככל הניתן, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה הנדרשות לצורך הפעילות התקינה של שירותי החברה ו/או ציוד החברה. החברה תיתן, הודעה ללקוח ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין.

3.6. ידוע לך שלא ניתן לקבל זיכוי לאחר רכישה או הזמנת שירותים המוצעים באתר.

4. שירותים נוספים

ידוע לך כי השירותים והשימוש באתר הינו שירות בשימוש העצמאי של המשתמש. אתה רשאי לפנות למפעיל האתר בבקשה לקבלת שירותים נוספים כגון שירותי תמיכה, קורסים וייעוץ מקצועי בכפוף לתמורה נוספת.

5. זכויות קניין רוחני ובעלות

5.1. כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת באתר, בתוכנה ובכל המידע, התכנים והחומרים הכלולים באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הנם בבעלות מפעיל האתר או מי מספקיו באופן בלעדי, והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.

5.2. תנאי שימוש אלו מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בהם בלבד, אשר מותנית בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.

5.3. אתה מקבל בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, לצפות בתכנים שבאתר באופן מקוון באמצעות מחשב בודד שבבעלותך או בשליטך. התכנים מיועדים לשימושך בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אסור, ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן).

6. שימוש לא חוקי ואסור

6.1. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מפעיל האתר.

6.2. השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

7. תכני האתר

אתר זה מעמיד לרשות מבקריו, מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים ("התכני האתר").

מפעיל האתר אינו מתחייב לתוצאות ו/או לתוצרים כלשהם עקב שימושך בתכני האתר.

8. העלאת תכנים על ידי המשתמש

"תוכן" או "תכנים" או "מידע": מידע מכל מין וסוג לרבות מסחרי, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

8.1. מפעיל האתר מאפשר למשתמשי האתר להעלות תכנים במסגרת אספקתם וצריכתם של השירותים, העלאה של כל תוכן כאמור, כפופה לכללים הבאים:

8.1.1. עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלו ובהוראות כל דין, זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך אך מבלי למעט, פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965.

8.1.2. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בתכנים המועלים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

8.1.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מעלה אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא להעלות לאתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תכנים המפרים זכויות צדדים שלישיים בכלל, וזכויות קניין רוחני בפרט; תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א – 1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

8.1.4. אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום, יחסי ציבור או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על דרך של הכנסת קישור לתכנים אלו).

8.1.5. מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיועלו לאתר על-ידך ו/או על ידי מטעמך.

8.1.6. העלאת התכנים על ידך לאתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי מפעיל האתר ו/או יגובו על ידיו.

8.1.7. מפעיל האתר אינו מחויב לפקח על העלאת התוכן לאתר, אך גם אם יבחר לעשות זאת, הא לא יישא באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתמש בלבד. יחד עם זאת, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, להסיר תוכן שתעלה לאתר, לחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע ממך מלכתחילה להעלות תוכן לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה ו/או לדין או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על מפעיל האתר אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידו מהאתר.

8.1.8. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה העלאת התוכן, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לאתר.

8.1.9. אתה מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר.

8.1.10. במסירת ו/או בהעלאת תכנים לאתר, אתה נותן למפעיל האתר ולמי מטעמו רישיון חינם, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך שימצא מפעיל האתר לנכון, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, בכל מדיה ו/או טכנולוגיה ואמצעי, בכל מקום בעולם, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש כאמור בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ואופן, ובכלל זה גם במקרה שמפעיל האתר או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.

8.1.11. לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר.

9. פרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שמפעיל האתר אינו תומך במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לו כל אחריות לתוכן, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג' או כל צד ג' שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.

10. שירותים ו/או תוצרים בתמורה

10.1. בהנחה ובהתאם לאפשרות הטכנית של השירותים, יש ביכולך להפיק את הדוחות במסגרת צריכת השירותים, ידוע לך כי הפקת דוחות כפופה לתמורה בהתאם להצעת המחיר ו/או לפרטים שנמסרו לך במעמד הרשמתך לאתר ו/או לשירותים ו/או בהתאם למחירון המופיע באתר. ובכפוף להזנת פרטי אמצעי תשלום תקף כפי שיהיה מקובל מעת לעת על ידי מפעיל האתר.

10.2. התמורה עבור הדוח, תקוזז לך מהקרדיט הקיים והידוע למפעיל האתר, במועד ביצוע העסקה מתוך חבילת הקרדיטים הקיימת לרשותך אשר רכשת לצורך שימושך באתר ובשירותים. ידוע לך, כי ללא רכישת חבילת קרדיטים מתאימה, לא תוכל לעשות שימוש בשירותים לרבות הפקתם של דוחות כאמור.

10.3. בתוך זמן סביר מאישור העסקה על ידי חברת הסליקה, תשלח לך חשבונית מס קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת במעמד ההרשמה לאתר.

10.4. ידוע לך כי השירות ו/או התוצר בגינו חלה תמורה מבוסס על מידע ו/או תוכן אשר הוזן על ידך במסגרת שימושך באתר, וכי טעות ו/או הזנה של פרטים שגויים אף אם נעשתה בתום לב לא תהווה עילה לביטול עסקה ו/או לביצועו של החזר כספי.

10.5. לאחר תשלום התמורה, ידוע לך כי לא תהיה כל אפשרות לתקן ו/או לשפר ו/או לעדכן ו/או להוסיף כל נתון ו/או מידע לתוצר וכי הוא ימסר AS IS. כל פעולה כאמור אשר יש בה לשנות את התוצר תחייב ביצועה של עסקה חדשה ותמורה נוספת.

10.6. מפעיל האתר שומר על זכותו לדרוש תמורה בגין שירותים נוספים באתר, אשר אינם הפקת הדוחות כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

10.7. ידוע לך כי צריכת האנרגיה מחושבת בעזרת סימולציה ממוחשבת על פי שיטה תפקודית. צריכת האנרגיה ליחידת ייחוס וליחידה נבדקת אינן תחזיות של צריכת אנרגיה בפועל לאחר הבנייה.

11. פיקוח, העברת מידע, אבטחת מידע והפסקת שימוש

11.1. מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לכל חלק ממנו או שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של מפעיל האתר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד מפעיל האתר במקרה שכזה.

11.2. מפעיל האתר אינו אחראי למידע ולתכנים העוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלו. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש שתעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.

12. אחריות והגבלת אחריות

12.1. מפעיל האתר אינו מספק כל מצג כלשהו ו/או לוקח אחריות כלשהי בין ישירה ובין משתמעת, לרבות לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר הפרה של צדדים שלישיים, היעדר תקלות באתר, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים דיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא, ו/או נכונותם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.

12.2. התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" ( “as available"). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

12.3. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק לך אינפורמציה בלבד ואינם בגדר ייעוץ, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי מפעיל האתר, למעט אם סוכם אחרת בין הצדדים מפורשות ובתמורה נוספת.

12.4. מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או מי מספקיו, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, מפעיל האתר לא יהיה אחראי, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או בשירותים ו/או בקשר אליהם ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש באתר, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מפעיל האתר או מי מספקיו קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד מפעיל האתר או כל מחבר תהיה מוגבלת לסכום ששילמת עבור הדוחות שהופקו במסגרת השירותים, אם בכלל, וככל ששילמת בפועל בששת החודשים שקדמו לאירוע.

"מפעיל האתר" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.

13. שינויים באתר והפסקת שירות

מפעיל האתר וספקיו עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעיל האתר. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות התכנים ושירותים שניתנים בו.

14. שיפוי

14.1. במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר ו/או התוכנה, יהיה מפעיל האתר זכאי לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

14.2. הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר, בעלי מניותיו, עובדיו, מנהליו, חברות בנות, וכל מי מטעמו, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך תנאי שימוש אלה.

14.3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה מפעיל האתר זכאי לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם מפעיל האתר כפי שתתבקש על ידו באופן סביר.

15. דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלו ושימושך באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

16. שונות

16.1. ידוע לך כי אינך רשאי להעביר את זכויותיך ו/או את חובותיך על פי תנאי שימוש ו/או תנאי רישיון השימוש לתוכנה, אלא בהסכמתה המפורשת של מפעיל האתר מראש או בכתב.

16.2. ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הינו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. ויתור של מפעיל האתר על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של מפעיל האתר לפי תנאי השימוש.

 

נספח א'

מדיניות פרטיות

מיכאל לוי ע.מ 318133410 ("מפעיל האתר") מכבד את פרטיותך והוא מחויב לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי מפעיל האתר ביחס לפרטיות לקוחותיו, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר.

"מידע אישי" – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור למפעיל האתר ו/או מפעיל האתר אוסף עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר (ככל שמוצע), יחייב הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך למפעיל האתר, מפעיל האתר עשוי לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לרבות תכנים אותם העלאת במסגרת צריכת השירותים וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת למפעיל האתר, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של מפעיל האתר (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי למפעיל האתר, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הינם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ידוע לך ואתה מסכים, כי מפעיל האתר ישתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר כך שיתאימו לצרכי המשתמשים באתר, לצורך שיפור חווית המשתמש שלך, הענקת שירותי תמיכה [ככל שאלו סוכמו בין הצדדים מראש ובתמורה] וכן גם לצורך ניתוח הרגלי השימוש באתר, ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת").

שימושך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

1. אם מפעיל האתר ביקש את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;

2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין מפעיל האתר לבין צדדים שלישיים במסגרת האתר ו/או השירותים, כאשר המידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך, במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;

3. לתאגידים הקשורים למפעיל האתר, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – בכפוף להוראות הדין;

4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות – וזאת מבלי להטיל את מפעיל האתר כל אחריות לביצוע האמור.

5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה למפעיל האתר למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעיל האתר שתחייב, לדעת מפעיל האתר, את חשיפת פרטיך;

7. אם תבצע/י באתר ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת מפעיל האתר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש באתר;

8. אם מפעיל האתר ימכור את פעילות האתר ו/או יעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שמפעיל האתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies), אחסון מקומי ואבטחת מידע

באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת למפעיל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי מפעיל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו למפעיל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.

עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

ידוע לך כי על אך האמצעים בה נוקט מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, גורם חשוב בשמירה על פרטיותך ולאבטחת המידע הינו המשתמש עצמו. על כן, הינך אחראי לפעול בכל דרך אפשרית בכדי לשמור על פרטיותך ולאבטחת המידע, לרבות באמצעות שימוש בסיסמא חזקה, החלפת הסיסמא מעת לעת ואי גילויה לגורם זר ו/או זדוני, לעדכן את מערך אבטחת המידע שעל גבי המחשב אשר באמצעותו הינך צורך את השירות, לרבות עדכוני אבטחה ו/או קביעת נהלי אבטחה, קביעת מורשים לגישה ו/או חסימת גורמים שאינם מורשים ועוד.

עיון ו/או תיקון ו/או מחיקת מידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.
יש ביכולתך לבצע את כל האלה באופן עצמאי, דרך פרופיל העסק והכל בהנחה שיש ברשותך את שם המשתמש והסיסמא לפרופיל כאמור. ככל שאין ביכולתך לבצע באופן עצמאי את העיון ו/או השינוי ו/או המחיקה של המידע, תוכל לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה contact@designbuilder.co.il.

ככל שבחרת לפנות אלינו בבקשה כאמור, ולפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין.

לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע ממפעיל האתר לספק לך את השירותים באתר, כולם או חלקם.

דע לך כי מלבד מחיקה ו/או עיון ו/או עדכון המידע שבפרופיל העסק, יש ביכולתך לעיין ו/או למחוק את היסטוריית הדוחות שהופקו על ידך במסגרת צריכת השירותים. ידוע לך כי לאחר מחיקת המידע ו/או היסטוריית הדוחות שהופקו על ידך, לא תהיה לך ו/או למפעיל האתר ולכל הבאים מטעמו, יכולת לשחזר את המידע ו/או הקבצים ו/או הדוחות שנמחקו. ככל שיהיה ברצונך להפיק את הדוחות שכבר הופקו על ידך בעבר, הפקתם תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחירון שיהיה ידוע באותו מועד.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

1
DesignBuilder
שלום,
איך אפשר לעזור?